Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
cac-chan-duong-phat-trien.aspx
  
7/31/2019 11:48 AMNo presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTPTTTT 1 Zone
cau-hoi-thuong-gap.aspx
Checked Out To: HCM\bioadmincau-hoi-thuong-gap.aspx
Checked Out To: HCM\bioadmin
  
6/10/2013 8:33 AMHCM\bioadminHCM\bioadminNo presence informationHCM\adminTTTT 1 Zone
Chia-se-tien-ich-RD.aspx
  
6/27/2014 10:54 AMHCM\bioadmin
No presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone
cong-vien-cay-xanh-mat-nuoc.aspx
Checked Out To: HCM\bioadmincong-vien-cay-xanh-mat-nuoc.aspx
Checked Out To: HCM\bioadmin
  
12/17/2013 9:32 AMHCM\bioadminHCM\bioadminHCM\bioadminTTTT 1 Zone
cung-cap-nhien-lieu.aspx
Checked Out To: Ban biên tập trang thông tin SHTPcung-cap-nhien-lieu.aspx
Checked Out To: Ban biên tập trang thông tin SHTP
  
3/1/2016 1:11 PMHCM\bioadminNo presence informationBan biên tập trang thông tin SHTPHCM\bioadminTTTT 1 Zone
Dao-tao-va-nhan-luc.aspx
  
4/10/2014 9:50 AMNo presence informationHCM\tqhuy.shtp
No presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone
dau-tu-vao-KCNC.aspx
  
7/15/2019 9:20 AMNo presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTPTTTT 1 Zone
dichvu-thuongmai-hotro-kythuat.aspx
  
3/18/2016 9:56 AMNo presence informationHuỳnh Việt Hùng
System AccountTTTT 1 Zone
dieu_kien_thu_hut_dau_tu.aspx
  
9/13/2019 10:33 AMNo presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTPTTTT 1 Zone
form-mau-dang-ki-dau-tu.aspx
  
12/17/2013 9:32 AMHCM\bioadmin
HCM\bioadminTTTT 1 Zone
Ha-tang-tien-ich-hoan-chinh.aspx
  
4/10/2014 9:50 AMNo presence informationHCM\tqhuy.shtp
No presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone
Ha-tang-vien-thong-gd-II.aspx
  
4/8/2014 8:58 AMNo presence informationHCM\tqhuy.shtp
No presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone
hoidapdautu.aspx
Checked Out To: HCM\bioadminhoidapdautu.aspx
Checked Out To: HCM\bioadmin
  
11/15/2013 4:04 PMHCM\bioadminHCM\bioadminHCM\bioadminTTTT 1 Zone
Ho-tro-tu-chinh-quyen-Trung-uong-va-Dia-phuong.aspx
  
4/10/2014 9:51 AMNo presence informationHCM\tqhuy.shtp
No presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone
huong-dan-dau-tu.aspx
  
6/7/2013 8:44 AMHCM\bioadmin
HCM\bioadminTTTT 1 Zone
khu-bao-thue.aspx
Checked Out To: Huỳnh Việt Hùngkhu-bao-thue.aspx
Checked Out To: Huỳnh Việt Hùng
  
12/17/2013 9:32 AMHCM\bioadminNo presence informationHuỳnh Việt HùngHCM\bioadminTTTT 1 Zone
khu-khong-gian-khoa-hoc.aspx
  
7/31/2019 11:52 AMNo presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTPTTTT 1 Zone
lienhe.aspx
  
9/4/2012 2:53 PMHCM\bioadmin
HCM\bioadminTTTT 1 Zone
linhvucuutien.aspx
Checked Out To: HCM\bioadminlinhvucuutien.aspx
Checked Out To: HCM\bioadmin
  
8/9/2012 9:56 AMHCM\bioadminHCM\bioadminHCM\bioadminTTTT 1 Zone
moi-truong-dau-tu-ly-tuong.aspx
  
9/13/2019 12:09 PMNo presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTPTTTT 1 Zone
Nha-may-dien-doc-lap.aspx
  
4/8/2014 8:57 AMNo presence informationHCM\tqhuy.shtp
No presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone
phong-kham-da-khoa.aspx
Checked Out To: System Accountphong-kham-da-khoa.aspx
Checked Out To: System Account
  
8/21/2015 9:34 AMHCM\bioadminSystem AccountHCM\bioadminTTTT 1 Zone
Quy-trinh-dang-ky-dau-tu.aspx
  
11/2/2021 3:41 PMNo presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTPTTTT 1 Zone
Quy-trinh-quan-ly-mot-cua.aspx
  
4/10/2014 9:51 AMNo presence informationHCM\tqhuy.shtp
No presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone
Thong-tin-lien-he.aspx
Checked Out To: Huỳnh Việt HùngThong-tin-lien-he.aspx
Checked Out To: Huỳnh Việt Hùng
  
4/8/2014 8:59 AMNo presence informationHCM\tqhuy.shtpNo presence informationHuỳnh Việt HùngNo presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone
thuchaomung.aspx
Checked Out To: Lâm Bình Minhthuchaomung.aspx
Checked Out To: Lâm Bình Minh
  
8/6/2012 5:22 PMHCM\bioadminNo presence informationLâm Bình MinhHCM\bioadminTTTT 1 Zone
tt-ql-dieuhanh-kcnc.aspx
  
3/18/2016 2:53 PMNo presence informationHuỳnh Việt Hùng
System AccountTTTT 1 Zone
uudaivaloiich.aspx
Checked Out To: Huỳnh Việt Hùnguudaivaloiich.aspx
Checked Out To: Huỳnh Việt Hùng
  
8/24/2012 2:34 PMNo presence informationHCM\adminNo presence informationHuỳnh Việt HùngNo presence informationHCM\adminTTTT 1 Zone
Viec-dang-ky-dau-tu-vao-kcnc.aspx
  
6/14/2018 9:02 AMNo presence informationBan biên tập trang thông tin SHTP
No presence informationBan biên tập trang thông tin SHTPTTTT 1 Zone
Vi-tri-chien-luoc.aspx
  
4/10/2014 9:49 AMNo presence informationHCM\tqhuy.shtp
No presence informationHCM\tqhuy.shtpTTTT 1 Zone