Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Gương điển hình tiên tiếnThứ 6, Ngày 08/10/2010, 15:30

Văn bản quy phạm pháp luật

 

I. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Ø  Trung ương, Thành phố:

STT

Số VB

Ngày VB

Nội dung

          1           

05/TĐKT

14/01/2009

Công văn về giới thiệu báo cáo điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2008

          2           

3489/KH-UBND

14/7/2009

Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua TP và Hội nghị điển hình tiến tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

          3           

318/HD-HĐTĐKT

20/8/2009

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua Thành phố 2010

          4           

317/KH-HĐ.TĐKT

20/8/2009

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua TP, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

          5           

5382/UBND-VX

15/10/2009

Hướng dẫn Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến

          6           

94/TĐKT

24/02/2010

Công văn về báo cáo Cờ thi đua và bình chọn gương điển hình tiên tiến

          7           

142/TĐKT

30/3/2010

Công văn về gửi báo cáo và hồ sơ đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua Thành phố lần thứ V

          8           

22/HĐTĐKT

22/4/2010

Công văn về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến và gửi Hồ sơ, báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP

          9           

3284/KH-UBND

06/7/2011

Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến

        10        

119/HĐTĐKT

27/12/2011

Công văn về báo cáo phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu năm 2011

        11        

30/BB-KTĐVIII

22/10/2012

Biên bản Thảo luận chuyên đề Trao đổi kinh nghiệm trong công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, thống nhất các tiêu chí thang điểm thi đua của Khối VIII

        12        

6148/UBND-VX

27/11/2012

Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013

        13        

1263/KCNC-VP

27/12/2012

Công văn giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu thành phố năm 2012

        14        

73/KHLT-BTĐKT-SVHTT&DL

07/3/2013

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh thời sự, nghệ thuật về chủ đề Những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thành phố

        15        

74/HD-TĐKT

07/3/2013

Hướng dẫn Bình chọn gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2011-2013

        16        

71/KHLT-BTĐKT-SVHT&DL

07/3/2013

Kế hoạch Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến người tốt - việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)

        17        

1107/KH-UBND

07/3/2013

Kế hoạch Triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời Kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013) và tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2013

        18        

29/HDTDKT

20/3/2013

Công văn về việc hướng dẫn báo cáo gương điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2013

        19        

37/HDTDKT

27/3/2013

Công văn về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt

        20        

4252/UBND-VX

26/8/2014

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua Thành phố lần thứ VII tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX

        21        

09/HĐTĐKT

03/12/2014

Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua Thành phố tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX

        22        

93/HĐTĐKT

12/12/2014

Công văn hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến năm 2014 và giai đoạn 2010-2014

        23        

127/BTĐKT-PPT

10/4/2015

Công văn về giới thiệu gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014

        24        

63/TB-UBND

13/6/2015

Thông báo Tiêu chuẩn bình chọn Đại biểu và phân bổ số lượng Đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần VI năm 2015

        25        

3941/KH-UBND

25/7/2016

Kế hoạch Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2006-2016

        26        

7545/KH-UBND

23/12/2016

Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giao đoạn 2016-2020

        27        

01/CTr/BTGTU-STTTT-BTĐKTTP

09/8/2017

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2018

        28        

01/HD-HĐ TĐKT

17/4/2018

Hướng dẫn tổ chức Hội báo tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu Gương Điển hình tiên tiến của Thành phố

        29        

04/QĐ-HĐ TĐKT

09/5/2018

Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội báo tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu Gương Điển hình tiên tiến của Thành phố

        30        

05/QĐ-HĐ TĐKT

09/5/2018

Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Hội báo tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu Gương Điển hình tiên tiến của Thành phố

        31        

02/HD-HĐ TĐKT

14/5/2018

Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018 của Ban TĐKT Thành phố

        32        

03/CVLSVHDT-TĐKT

01/6/2018

Công văn về đề nghị tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018 của Khối Thi đua 10 

        33        

03/KH-KTĐ 10

16/7/2018

Kế hoạch tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018 Chủ đề "Khối Thi đua 10 làm theo lời Bác"

 

Ø Ban Quản lý KCNC:

STT

Số VB

Ngày VB

Nội dung

          1           

48/KCNC-VP

20/01/2009

Công văn giới thiệu điển hình tiên tiến năm 2008

          2           

09/KH-KCNC

12/5/2010

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2009

          3           

924/KCNC-VP

01/12/2011

Công văn về giới thiệu gương điển hình tiên tiến năm 2011

          4           

961/KCNC-VP

15/12/2011

Công văn giới thiệu gương điển hình tiên tiến Thành phố năm 2011

          5           

319/KCNC-VP

22/4/2012

Công văn giới thiệu Gương ĐHTT giai đoạn 2011-2013

          6           

1263/KCNC-VP

27/12/2012

Công văn giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu Thành phố năm 2012

          7           

08/KH-KCNC

26/02/2013

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước hưởng ứng hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2013

          8           

27/VP-TĐKT

13/3/2013

Công văn hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2013

          9           

14/KH-KCNC

09/4/2013

Kế hoạch tham gia Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt – việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013)

        10        

1106/KCNC-VP

26/11/2013

Công văn về giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu Thành phố năm 2013

        11        

1152/KCNC-VP

13/12/2013

Công văn giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu Thành phố năm 2013

        12        

03/HĐTĐKT-TTHĐ

18/12/2013

Thông báo Kết luận của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tại cuộc họp xét công nhận sáng kiến, giải pháp công tác cấp cơ sở và đề xuất điển hình tiên tiến tiêu biểu Thành phố năm 2013

        13        

27/KH-KCNC

14/10/2014

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2010-2015

        14        

1387/KCNC-VP

24/12/2014

Công văn về thực hiện bình chọn và giới thiệu điển hình tiên tiến cơ sở năm 2014 và giai đoạn 2010-2014

        15        

68/KCNC-VP

15/01/2015

Công văn giới thiệu gương điển hình tiên tiến cấp Thành phố năm 2014

        16        

69/KCNC-VP

15/01/2015

Công văn giới thiệu gương điển hình tiên tiến cấp Thành phố giai đoạn 2010-2014.

        17        

133/KCNC-VP

03/02/2015

Công văn về nội dung Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014

        18        

586/KCNC-VP

01/6/2015

Công văn giới thiệu Doanh nghiệp điển hình tiên tiến cấp Thành phố giai đoạn 2010-2014

        19        

09/KCNC- VP

05/01/2016

Công văn giới thiệu gương điển hình tiên tiến cấp Thành phố năm 2015

        20        

20/KH-KCNC

17/5/2016

Kế hoạch xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 2016 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

        21        

1170/KCNC-VP

23/8/2016

Công văn về đăng ký xây dựng các gương điển hình tiên tiến cơ sở năm 2016

        22        

1535/KCNC-VP

03/11/2016

Công văn về báo cáo kết quả xây dựng và giới thiệu các gương điển hình tiên tiến cơ sở năm 2016

        23        

1683/KCNC-VP

29/11/2016

Công văn giới thiệu gương điển hình tiên tiến cấp Thành phố năm 2016

        24        

07/KH-KCNC

10/02/2017

Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

        25        

277/KCNC-VP

07/3/2017

Công văn đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2016-2020

        26        

281/KCNC-VP

08/3/2017

Công văn đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 (gửi Ban TĐKT TP)

        27        

1796/KCNC-VP

01/12/2017

Công văn về báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

        28        

452/KCNC-VP

17/4/2018

Thông báo tổ chức Hội báo tuyên truyền thi đua yêu nước và giới thiệu Gương ĐHTT

        29        

480/KCNC-VP

20/4/2018

Công văn về lựa chọn đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do Trung ương tổ chức (gửi Ban TĐKT TP)

        30        

595/KCNC-VP

16/5/2018

Thông báo bình chọn Gương Điển hình tiên tiến cấp Thành phố giai đoạn 2015-2018

        31        

630/KCNC-VP

21/5/2018

Công văn đề nghị giới thiệu Gương ĐHTT giai đoạn 2015-2018

        32        

23/KH-KCNC

25/7/2018

Kế hoạch tham gia giao lưu Gương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018 Khối Thi đua10

        33        

1010/KCNC-VP

06/8/2018

Công văn giới thiệu tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018

 

II. BÁO CÁO

STT

Số VB

Ngày VB

Nội dung

THÀNH PHỐ

          1           

04/HĐTĐKT

03/02/2010

BC Sơ kết việc tổ chức điểm Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII

          2           

103/BC-UBND

07/9/2010

BC Tổng hợp một số phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiến tiến tiêu biểu giai đoạn 2005-2010

BQL KCNC

          1           

40/BC-KCNC

30/10/2009

BC Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/05/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến

          2           

06/BC-KCNC

03/02/2015

BC Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến (giai đoạn 2010-2014); Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (giai đoạn 2015-2019)

          3           

75/BC-KCNC

02/8/2016

BC Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006-2016

 

III. QUYẾT ĐỊNH:

Ø Thành phố:

STT

Số QĐ

Ngày QĐ

Nội dung

          1           

702/QĐ-UBND

20/02/2017

Công nhận Điển hình tiên tiến năm 2016

          2           

2444/QĐ-UBND

13/6/2018

Công nhận gương điển hình tiên tiến đối với các tập thể và các cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố giai đoạn 2016-2018

 

Ø Ban Quản lý KCNC:

STT

Số QĐ

Ngày QĐ

Nội dung

          1           

69/QĐ-KCNC

20/5/2010

Khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2009

          2           

15/QĐ-KCNC

30/01/2013

Tặng Giấy khen biểu dương Gương điển hình tiên tiến cơ sở năm 2012

          3           

60/QĐ-KCNC

29/3/2013

Tuyên dương Gương ĐHTT cơ sở giai đoạn 2011-2013

          4           

12/QĐ-KCNC

14/01/2014

Công nhận Gương điển hình tiên tiến cơ sở năm 2013

          5           

08/QĐ-KCNC

15/01/2015

Tặng Giấy khen biểu dương Gương điển hình tiên tiến cơ sở năm 2014

          6           

22/QĐ-KCNC

03/02/2015

Tặng Giấy khen biểu dương Gương điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2010-2014

          7           

04/QĐ-KCNC

06/01/2016

Tặng Giấy khen biểu dương Gương điển hình tiên tiến cơ sở năm 2015

          8           

31/QĐ-KCNC

11/01/2017

Tặng Giấy khen biểu dương Gương điển hình tiên tiến cơ sở năm 2016

 


Số lượt người xem: 87Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.