Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

 
Website Hữu ích
 
 
 • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
 • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
 • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
 • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
 • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
 • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Thông tin dành cho DNThứ 4, Ngày 16/03/2022, 15:55

Báo cáo thực hiện dự án đầu tư

(SHTP) - Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thanh phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) hướng dẫn đến các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo đầu tư theo quy định như sau:

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thanh phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) hướng dẫn đến các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo đầu tư theo quy định như sau:

1. Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 2020. Cụ thể:

- Báo cáo hằng quý:

+ Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo.

+ Mẫu báo cáo: Mẫu A.III.1 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

-  Báo cáo hằng năm:

+ Thời hạn báo cáo: Trước ngày 31/3 năm sau năm báo cáo.

+ Mẫu báo cáo: Mẫu A.III.2 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

2. Ngoài ra, để Ban Quản lý có thông tin thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư 2020, Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp định kỳ hằng năm báo cáo đầu tư như sau:

- Báo cáo 06 tháng: Thời hạn báo cáo trước ngày 10/7.

- Báo cáo năm: Thời hạn báo cáo trước ngày 10/02 năm sau năm báo cáo.

- Mẫu báo cáo: Mẫu A.I.20 của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

3. Hình thức gửi báo cáo: Các doanh nghiệp gửi bản chính trực tiếp tại Ban Quản lý.

 

 

Riêng đối với các doanh nghiệp FDI, ngoài việc thực hiện báo cáo như đã đề cập trên còn phải thực hiện thêm báo cáo online trên cổng thông tin điện tử của Cục đầu tư nước ngoài theo địa chỉ: https://adminfdi.mpi.gov.vn

Để biết thêm thông tin, doanh nghiệp vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý qua số điện thoại: 028 37360293 -109 để được hỗ trợ.

Lưu ý: Mẫu báo cáo (file mềm), doanh nghiệp có thể tải về tại trang thông tin điện tử

 

http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn của Ban Quản lý. 

Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

Công văn 196/KCNC-QLDN ngày 02/03/2022


Số lượt người xem: 469Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp