Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 2, Ngày 07/10/2019, 13:35

Thông báo về việc kiểm tra dự án đầu tư năm 2019

(SHTP) - Nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định và căn cứ theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

K/g các doanh nghiệp,

Nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định và căn cứ theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Nay Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (Ban Quản lý) thông tin đến các doanh nghiệp về nội dung kế hoạch Kiểm tra dự án đầu tư định kỳ năm 201như sau:

 

1.      Mục đích kiểm tra

         - Thực hiện các quy định nhà nước về quản lý dự án đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Hướng dẫn của Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 về quy định biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

         -  Tăng cường các hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và đưa các dự án của doanh nghiệp triển khai đúng nội dung, tiến độ đã cam kết đầu tư; Hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát và kịp thời hỗ trợ cho hoạt động phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (KCNC) nói chung.

         -  Đảm bảo hiệu quả về công tác quản lý Nhà nước đối với mục tiêu phát triển của Khu CNC, làm cơ sở cho những đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho những dự án đáp ứng được tiêu chí công nghệ cao, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu & triển khai và đưa vào ứng dụng sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

2.      Mục tiêu

         -  Việc tổ chức kiểm tra giám sát dự án đầu tư nhằm theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Nhà đầu tư.

         -  Tình hình thực hiện, khai thác, vận hành dự án; Tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản của dự án; Việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của Nhà đầu tư.

         -  Tìm hiểu những vấn đề khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; Kế hoạch triển khai dự án trong những tháng cuối năm và kế hoạch năm 2019.

3. Đối tượng, hình thức và cách thức kiểm tra:

a) Về hình thức kiểm tra

-  Kiểm tra toàn diện: Kiểm tra hồ sơ và thực tế tại hiện trường theo Phụ lục 3, 4, 5, 6 đối với danh sách các dự án được liệt kê tại Phụ lục 1.

-  Rà soát dự án theo chuyên đề: Từng phòng chuyên môn căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ của mình, tự có kế hoạch tổ chức kiểm tra giám sát, thu thập dữ liệu thông tin đối với các dự án theo danh sách đính kèm tại Phụ lục 2.

b)  Đối tượng kiểm tra: Các dự án đã đi vào hoạt động.

-  28 dự án kiểm tra toàn diện (xem Phụ lục 1).

-  51 dự án được rà soát về hồ sơ theo lĩnh vực (xem Phụ lục 2).

c) Cách thức kiểm tra:

-  Kiểm tra toàn diện: Tổ chức Đoàn Kiểm tra. Ban Quản lý ra Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, gồm:

+  Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp (trưởng đoàn).

+  Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế (phó trưởng đoàn).

+  Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Môi trường (Phó Trưởng đoàn).

+  Chuyên viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp (thành viên).

+  Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (thành viên).

+  Chuyên viên Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường (thành viên).

+  Chuyên viên Phòng Xúc tiến Đầu tư (thành viên).

+  Đại diện Ban Quản lý Các dự án Đầu tư Xây dựng Khu Công nghệ cao (thành viên).

Ngoài ra, tùy từng trường hợp, Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế sẽ mời Thanh tra Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm xã hội Quận 9, các chuyên gia Hội đồng khoa học tham gia cùng với Đoàn.

-  Kiểm tra chuyên đề: Thông qua báo cáo bằng văn bản theo đề cương của từng chuyên đề về đầu tư, quản lý khoa học công nghệ, quy hoạch xây dựng và môi trường (xem chi tiết tại Phụ lục 2).

4. Nội dung kiểm tra:

4.1.  Kiểm tra toàn diện:

Là kiểm tra theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giám sát và đánh giá đầu tư, cụ thể:

a) Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

b) Tiến độ thực hiện dự án, gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, trong đó có vốn vay và tiến độ thực hiện mục tiêu dự án.

c) Kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; việc thực hiện và chuyển giao công nghệ theo cam kết của dự án (nội dung công nghệ, hiệu quả chuyển giao công nghệ, việc lắp đặt máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư); việc thực hiện các cam kết và đáp ứng điều kiện đầu tư (liên quan đến hoạt động nghiên cứu phát triển); Việc đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và việc thực hiện các cam kết của Nhà đầu tư.

d) Việc chấp hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo thống kê theo quy định;

đ) Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.

4.2.  Kiểm tra chuyên đề

Kiểm tra trên cơ sở yêu cầu quản lý và tình hình thực tế hoặc trên cơ sở đề nghị, phản ánh của các phòng, đơn vị quản lý  chuyên môn về những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư của dự án. Cụ thể:

-  Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, trong đó có vốn vay và tiến độ thực hiện mục tiêu dự án: Do Phòng Quản lý Doanh nghiệp phụ trách.

-  Kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; việc thực hiện và chuyển giao công nghệ theo cam kết của dự án (nội dung công nghệ, hiệu quả chuyển giao công nghệ, việc lắp đặt máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư); việc thực hiện các cam kết và đáp ứng điều kiện đầu tư (liên quan đến hoạt động nghiên cứu phát triển): Do Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế phụ trách.

-  Kiểm tra việc thực hiện các cam kết của Nhà đầu tư liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, môi trường: Do Phòng Quy hoạch, Xây dựng & Môi trường phụ trách.

Danh sách cụ thể tại Phụ lục 2.

5. Đề cương kiểm tra:

5.1.  Đối với Kiểm tra toàn diện: Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ cả 04 biểu mẫu Báo cáo theo Đề cương tại Phụ lục 3, 4, 5, 6 (xem chi tiết tại Phụ lục 1).

Phụ lục 3: Đề cương báo cáo về đầu tư.

Phụ lục 4: Đề cương báo cáo về hoạt động R&D.

Phụ lục 5: Đề cương báo cáo về lĩnh vực môi trường.

Phụ lục 6: Đề cương báo cáo về lĩnh vực Quy hoạch & Xây dựng.

*  Kiểm tra chuyên đề: Đề cương Phụ lục 3, 4, 5, 6 (xem chi tiết tại Phụ lục 2).

5.1.  Đối với hình thức kiểm tra chuyên đề: Chủ đầu tư thực hiện văn bản báo cáo theo nội dung Đề cương báo cáo liên quan của Phụ lục 3/4/5/6 - được yêu cầu (có đánh dấu R tại Phụ lục 2).

6.  Thời gian và lịch kiểm tra (dự kiến):

a) Về thời gian tiếp nhận báo cáo tình hình hoạt động doanh nghiệp:

-  Thời gian các đơn vị chuẩn bị báo cáo: Từ ngày 03/10/2019 đến ngày 16/10/2019.

-  Thời gian tiếp nhận Đề cương báo cáo: Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 20/10/2019.

b) Thời gian tổ chức kiểm tra doanh nghiệp:

b.1- Đối với hình thức kiểm tra toàn diện:

-  Từ ngày 29/10/2019 đến ngày 30/11/2019.

-  01 Nhà đầu tư/ 01 buổi (sáng hoặc chiều) (lịch đính kèm tại Phụ lục 1).

-  Thời lượng kiểm tra: Sáng từ 08g30 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00.

-  Lịch kiểm tra: Các ngày thứ Tư, Năm, Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29/10/2019  đến hết ngày 30/11/2019.

b.2- Đối với hình thức kiểm tra chuyên đề: Các Phòng chuyên môn chủ động liên hệ Chủ đầu tư để sắp lịch làm việc với các chủ đầu tư để thống nhất về thông tin/số liệu do Chủ đầu tư cung cấp để làm cơ sở tổng hợp vào báo cáo chung của Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát dự án đầu tư năm 2019 của Ban Quản lý.

7.  Tiến độ thực hiện

-  Từ ngày 18/9/2019 đến ngày 02/10/2019: Thông báo gửi Doanh nghiệp kèm đề cương kiểm tra.

-  Từ ngày 03/10/2019 đến ngày 07/10/2019: Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra.

-  Từ ngày 03/10/2019 đến ngày 16/10/2019: Doanh nghiệp chuẩn bị và nộp báo cáo theo đề cương kiểm tra do Ban Quản lý gửi.

-  Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 20/10/2019: Ban Quản lý rà soát số liệu báo cáo của doanh nghiệp.

-  Từ ngày 20/10/2019 đến ngày 25/10/2019: Liên hệ doanh nghiệp để củng cố số liệu và lịch kiểm tra.

-  Từ ngày 29/10/2019 đến ngày 30/11/2019: Tổ chức kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch.

-  Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 10/12/2019: Rà soát số liệu và nội dung biên bản kiểm tra với doanh nghiệp, bổ túc hồ sơ từ doanh nghiệp.

-  Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 20/12/2019: Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp.

8.  Doanh nghiệp cần chuẩn bị

Nhằm đảm bảo triển khai tốt Kế hoạch Kiểm tra dự án đầu tư định kỳ năm 2019, Ban Quản lý đề nghị Ban Giám đốc doanh nghiệp:

-  Chuẩn bị kỹ Đề cương kiểm tra và các tài liệu theo yêu cầu, gửi bản chính Báo cáo đề cương kiểm tra (có đóng dấu và ký tên của đại diện pháp luật Công ty) về Phòng Quản lý Doanh nghiệp, đồng thời gửi bản mềm qua email: nttuyen.shtp@tphcm.gov.vn. Thời hạn nhận Đề cương đến hết ngày 15/10/2019.

(Lưu ý: để thuận tiện trong việc chuẩn bị báo cáo, Quý Doanh nghiệp có thể tải nội dung Đề cương kiểm tra và các văn bản có liên quan tại Website của Ban Quản lý www.shtp.hochiminhcity.gov.vn - Mục “Tin tức – Sự kiện/Thông báo”).

Ban Quản lý thông báo các nội dung như trên đến doanh nghiệp để biết và chuẩn bị. Đầu mối liên hệ:

-  Đề cương báo cáo tại Phụ lục 3 (Báo cáo tình hình quản lý dự án đầu tư): Ông Lê Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, email: ltnhan.shtp@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028. 37.36.02.93 (số nội bộ: 109).

-  Đề cương báo cáo tại Phụ lục 4 (Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất nghiên cứu phát triển của dự án đầu tư): Ông Huỳnh Lê Minh, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, email: hlminh.shtp@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028. 37.36.02.93 (số nội bộ: 108)

-  Đề cương báo cáo tại Phụ lục 5 và 6 (lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và môi trường): Bà Phạm Thị Hương Mai, Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường, email: pthmai.shtp@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.37.36.02.93 (nội bộ 115, 116).

-  Lịch kiểm tra: Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên, Chuyên viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp, email: nttuyen.shtp@tphcm.gov.vn; điện thoại: 028. 37.36.02.93 (nội bộ: 109), di động: 0913.77.39.86./.

File Đính kèm: Công văn 1084/KCNC-QLDN


Số lượt người xem: 207Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP