Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
Website Hữu ích
Thông báoThứ 4, Ngày 05/09/2018, 10:55

Thông báo Kế hoạch kiểm tra dự án đầu tư định kỳ năm 2018 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

(SHTP) - Nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định và căn cứ theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định và căn cứ theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

 

Nay Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (Ban Quản lý) thông tin đến các doanh nghiệp về nội dung kế hoạch Kiểm tra doanh nghiệp định kỳ năm 2018 như sau:

 

1.      Mục đích kiểm tra

            - Thực hiện các quy định nhà nước về quản lý dự án đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư và Hướng dẫn của Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

            -  Đảm bảo hiệu quả về công tác quản lý Nhà nước đối với mục tiêu phát triển của KCNC; Tăng cường các hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và đưa các dự án của doanh nghiệp triển khai đúng nội dung, tiến độ đã cam kết đầu tư; Mặt khác, thực hiện công tác quản lý và giám sát nhằm kịp thời hỗ trợ dự án của nhà đầu tư được hoạt động thuận lợi tại Khu Công nghệ cao (KCNC).

            Nắm bắt tình hình hoạt động của dự án để từ đó thực hiện các giải pháp khuyến khích, thúc đẩy những dự án đáp ứng được tiêu chí công nghệ cao; Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu & triển khai và đưa vào ứng dụng sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Mở rộng liên kết, hợp tác nguồn lực giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc KCNC với các doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.

 

2.      Mục tiêu

-  Việc tổ chức kiểm tra giám sát dự án đầu tư nhằm theo dõi: (i)Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư; (ii)Tình hình thực hiện, khai thác, vận hành dự án; (iii)Tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên của dự án; (iv)Việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của nhà đầu tư đối với các yêu cầu từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

-  Tìm hiểu những vấn đề khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; Kế hoạch triển khai dự án trong những tháng cuối năm và kế hoạch năm 2019.

 

3.      Đối tượng, hình thức và thành phần đoàn kiểm tra

 

a) Về hình thức và đối tượng kiểm tra

-  Kiểm tra thông qua báo cáo do nhà đầu tư gửi: Tất cả dự án đã được cấp phép đầu tư còn hiệu lực.

 

-  Kiểm tra thực tế tại địa điểm đầu tư: 47 dự án thuộc các nhóm sản xuất (19 dự án), dịch vụ (13 dự án), nhóm R&D và đào tạo (08 dự án), phát triển hạ tầng (07 dự án) (đính kèm).

b) Thành phần đoàn kiểm tra tại hiện trường dự án đầu tư: Lãnh đạo Ban Quản lý KCNC, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Các dự án ĐT-XD, Trung tâm Đào tạo KCNC, Vườn ươm Doanh nghiệp CNC; Trung tâm Nghiên cứu triển khai KCNC.

Ngoài ra, tùy từng trường hợp, Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có thể mời thêm các cơ quan khác như Thanh tra Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Quận 9, các chuyên gia Hội đồng khoa học tham gia công tác kiểm tra cùng với Đoàn.

4. Đề cương kiểm tra: Gồm 02 Phụ lục

-  Phụ lục 2: Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư.

-  Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, nghiên cứu phát triển của dự án đầu tư.

5. Nội dung kiểm tra

-  Tiến độ góp vốn Điều lệ, vốn đầu tư; Tình hình góp vốn pháp định (đối với ngành có quy định vốn pháp định); Tổng vốn đầu tư thực tế so với tổng vốn đầu tư đăng ký.

-  Tiến độ triển khai dự án: Việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; Việc thực hiện và chuyển giao công nghệ theo cam kết của dự án (nội dung công nghệ, hiệu quả chuyển giao công nghệ, việc lắp đặt máy móc thiết bị/dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư); Việc thực hiện các cam kết và đáp ứng điều kiện đầu tư, đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư của nhà đầu tư khi dự án đi vào hoạt động.

-  Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước,…).

-  Việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động: Tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động; Việc thực hiện các chế độ, chính sách về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn,… đối với người lao động; Đăng ký cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; Việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý chuyên gia, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương; Đăng ký nội quy lao động; Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Việc thực hiện báo cáo theo quy định, các hoạt động chăm lo cho người lao động và hoạt động đối với cộng đồng.

Việc chấp hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

-  Việc tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, thuê đất, sử dụng đất, bảo vệ môi trường.

-  Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

+  Trị giá tài sản góp vốn của các bên (giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản máy móc, thiết bị, quyền sở hữu trí tuệ,…).

+  Việc sử dụng đúng mục đích về nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

-  Các nội dung khác liên quan tới triển khai thực hiện dự án đầu tư, gồm:

+  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, việc quản lý chất lượng xây dựng công trình.

+  Việc thực hiện các cam kết trong hồ sơ đăng ký đầu tư.

+  Các nội dung khác liên quan đến dự án đầu tư.

-  Việc thực hiện các nội dung quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

-  Tình hình sản xuất năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018; Ước thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Thông tin về các sản phẩm/đề án/dự án mới, hoạt động sản xuất kinh doanh nổi bật trong năm.

-  Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp.

 

6.  Thời gian và lịch kiểm tra (dự kiến)

a) Về thời gian tiếp nhận báo cáo tình hình hoạt động doanh nghiệp: Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 15/9/2018.

 

b) Thời gian tổ chức kiểm tra doanh nghiệp

-  Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/11/2018.

 

­     -  01 nhà đầu tư/01 buổi (lịch đính kèm tại Phụ lục 1).

     -  Thời lượng kiểm tra: Sáng từ 08g30 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00.

     -  Lịch kiểm tra: Các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24/9/2018  đến hết ngày 30/11/2018.

 

7.  Tiến độ thực hiện

Từ ngày 24/8/2018 đến ngày 27/8/2018: Thông báo gửi Doanh nghiệp kèm đề cương kiểm tra.

-  Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 29/8/2018: Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra.

-  Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 15/9/2018: Doanh nghiệp chuẩn bị và nộp báo cáo theo đề cương kiểm tra do Ban Quản lý gửi.

-  Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 15/9/2018: Ban Quản lý rà soát số liệu báo cáo của doanh nghiệp.

-  Từ ngày 15/9/2018 đến ngày 24/9/2018: Liên hệ doanh nghiệp củng cố số liệu và lịch kiểm tra.

-  Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/11/2018: Tổ chức kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch.

-  Từ ngày 30/11/2018 đến ngày 09/12/2018: Rà soát số liệu và nội dung biên bản kiểm tra với doanh nghiệp, bổ túc hồ sơ từ doanh nghiệp.

-  Từ ngày 09/12/2018 đến ngày 16/12/2018: Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp.

 

8.  Doanh nghiệp cần chuẩn bị

Nhằm đảm bảo triển khai tốt kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp định kỳ năm 2018, Ban Quản lý đề nghị Ban Giám đốc doanh nghiệp:

-  Chuẩn bị kỹ Đề cương kiểm tra và các tài liệu theo yêu cầu (đính kèm), gửi bản chính (có đóng dấu và ký tên của đại diện pháp luật Công ty) về Phòng Quản lý Doanh nghiệp, đồng thời gửi bản mềm qua email: nttuyen.shtp@tphcm.gov.vn. Thời hạn nhận Đề cương từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 15/9/2018.

(Lưu ý: để thuận tiện trong việc chuẩn bị báo cáo, Quý Doanh nghiệp có thể tải nội dung Đề cương kiểm tra và các văn bản có liên quan tại Website của Ban Quản lý www.shtp.hochiminhcity.gov.vn

- Mục “Tin tức – Sự kiện/Thông báo”).

Ban Quản lý thông báo các nội dung như trên đến doanh nghiệp để biết và chuẩn bị. Đầu mối liên hệ:

-  Đề cương báo cáo tại Phụ lục 2 (Báo cáo tình hình quản lý dự án đầu tư): Ông Lê Thành Nhân – Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, email: ltnhan.shtp@tphcm.gov.vn, - điện thoại: 028. 37.36.02.93 (số nội bộ: 109).

-  Đề cương báo cáo tại Phụ lục 3 (Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất nghiên cứu phát triển của dự án đầu tư): Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, email: qlkh.shtp@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028. 37.36.02.93 (số nội bộ: 108)

-  Lịch kiểm tra: Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên, chuyên viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp, email: nttuyen.shtp@tphcm.gov.vn; điện thoại: 028. 37.36.02.93 (số nội bộ: 109)./.

File văn bản:

- 1119/KCNC-QLDN

- Phụ lục 2: đính kèm

- Phụ lục 3: đính kèm

 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 


Số lượt người xem: 1271Bản in Quay lại

SỐ LƯỢT TRUY CẬP