Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin BQL > Categories

Category : Th��ng tin ch��� �����o ��i���u h��nh

March 02
Quy trình thực hiện cơ chế một cửa tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
April 01
QUY CHẾ PHÁT NGÔN CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
January 21
Đồng chí Lê Mạnh Hà - PCT Uỷ ban nhân dân thành phố tham dự  và chỉ đạo tại “Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao  Thành phố Hồ Chí Minh”