Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3
Chiến lược chính sáchThứ 6, Ngày 20/04/2012, 10:30

Các Khu Công nghệ cao ở Việt Nam, cái gì là khó nhất? ()

Dự kiến năm 2015, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (HHTP) sẽ đi vào hoạt động.


 Tuy nhiên, gẩn 3 nãm nay công tác giải phóng mặt bầng không triển khai được và chậm tiến độ giải phóng mặt bàng sẽ là trở ngại thực sự cho sự phát triển của HHTP. Thế nhưng đó có phải là trở ngại lớn nhất không?

Đề có các Khu Công nghệ cao (CNC) ở Việt Nam, còn có nhứng khó khăn gấp bội chuyện mặt bàng. Để giải quyết chuyện mặt bàng thì cái chốt cuối cùng chi là tién. Còn những khó khàn khác mà ta bàn ở đây thì tiến cũng không giải quyết được.

Một cách chính thức thì khu HHTP được thành lập vào nãm 1998 và Khu CNC Tp.HCM (SHTP) là vào năm 2002. Hơn thế nửa, SHTP đả có thời kỳ dài khởi động từ gán 10 nám trước nảm 2002, đó là từ khoảng nám 1993. Như vậy, SHTP có 10 nám chính thức tổn tại (và 10 năm chuẩn bị trước đó). HHTP thì có 14 năm chính thức tổn tại, nhưng theo báo cáo cùa Ban Quản lý HHTP thì hạ tầng còn sơ sài, chưa đóng bộ, giải phóng mặt bang chậm cùng với chính sách Ưu đái không có gì đặc biệt hơn các khu khác, nên việc thu hút đáu tư vào khu CNC rất khó khản. SHTP trên cản bản cũng tương tự HHTP.

Tại sao lâu vậy? Phải chảng chủ yếu là do chuyện mặt bảng bị dây dưa?

Thủ tướng đến thăm Trường Đại học FPT (quy mó 10.000 sinh viên) trong Khu CNC Hòa Lạc


Công nghệ cao hay công nghiệp công nghệ cao (CNCNC)?

CNC là gì? Luật CNC nước ta định nghĩa: CNC là những công nghệ có hàm lượng cao vê nghiên cứu khoa học và phớt triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu KH&CN hiện đợi; tạo ra sn phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tảng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sàn xuất, dịch vụ hiện có.


Gn với CNC thì có 2 loại hình hoạt động chủ yếu bao gồm:

• Nghiên cứu phát triển các CNC và

• Xây dựng các ngành sàn xuất công - nông nghiệp, dịch vụ sử dụng các CNC mà trong luật gọi chung là các ngành CNCNC.


Các khu HHTP, SHTP đu nhm tới 2 mục tiêu: xày dựng được một khu CNCNC mạnh, song song với việc từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu - phát triển CNC. Mục tiêu thứ 2 - đích chủ yếu phải đạt được, mục tiêu đầu là một trong nhứng giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu 2, muc tiêu tối thượng.

Nhám đến mục tiêu thứ 2, mục tiêu chủ yếu của các khu CNC nên giải pháp xây dựng khu CNCNC trong thành phần các khu CNC cũng khác với nhng khu CNCNC khác. Vì thành phẩn công nghiệp CNC ở trong khu CNC không là mục tiêu tối hậu mà là mt giài phâp quan trong trong tâp hop nhiéu giài pháp hưng v mục tiêu tối hu của các khu CNC là phát triển các hoat động R&D v CNC trong các khu CNC và lan tôa ra cà nưc. Tuy nhiên, tlnh hình thực tế có v không phài vây. Chng han, ta có th thy hlnh ành các khu CNCNC khi hoàn chinh như các khu công nghip Quế Võ (Bắc Ninh), Quang Châu (Bắc Giang),...


Nhng khu CNCNC này có l không khàc gì vôi các phân khu CNCNC trong HHTP hay SHTP hin nay. Có khàc chăng là ta thy các khu CNCNC này phát triển nhanh hơn các phân khu CNCNC trong các khu CNC dù ràng các doanh nghip đu tư trong các phân khu CNCNC ti các khu CNC thi được hưởng thêm một schinh sách ưu đãi theo Luât CNC.Thé nhưng các khu CNCNC như Quế Võ, Quang Châu thì lp đầy nhanh chóng còn các phân khu CNCNC trong cac khu CNC thl vân còn thưa thớt! Có l đây là một nghch lÿ (?)


Gii thích nghịch lý này thl có thnêu rât nhiều lý do. Tuy nhiên, có lẽ cái lý cơ bản là trong suốt thời gian qua, kể tkhi viêc xây dựng các khu CNC được chinh thức nêu ra thì chúng ta còn khá lúng túng trong việc xác lập mục tiêu chính cho các khu CNC: CNC hay CNCNC?


Như đã nói trên, chúng ta muốn chai. Có người nói phài cần có cái trước cái sau có phân kỳ rõ rệt, có người nói phài song song, có người nói không nên tuyệt đối song song nhưng cüng không đồng ý phân kÿ. Kiểu ý kiến thba có vđược lòng nhiều người hơn cả vì ngã phía nào cũng xuôi! Đáng tiếc là xu hướng muốn chai (song song hay gn song song!) dường như là "kẻ giấu mặt" chính gây khó nhiều nhất cho shlnh thành các khu CNC. Vi là muốn chai mà cái gi cüng không giỏi nên khó lòng có kết qu tt. Nôi đúng ra là phân khu CNCNC trong khu CNC thi không ai phủ nhận. Nhưng xem dây là mục tiêu số một, thậm chí  là duy nhất hiện nay cho các khu CNC thl lại khó được chấp nhận, nhất là khi thuyết minh với lãnh đạo cấp cao! Muôn slà do con người. Hiên nay, các nhà quàn lý trực tiếp các cấp cao hơn) cùa các khu CNC cùa ta là các nhà quàn lý KH&CN. H không phài là các nhà quàn lý đầu tư - kinh tế tài năng, h li cũng không phi nhng nhà tổ chức dày dạn kinh nghim về các hoat động R&D, chưa nói là R&D cho CNC! Khi mà các nhà tổ chức là các nhà quàn lý KH&CN, ho không thgii c hai chuyện (thu hút đầu tư sàn xuât CNCNC và tổ chức các hoat động R&D) thì bước đi song song hay gần song song đặt ra cho tiến trình xây dựng các khu CNC chậm là dễ hiểu. Khu Tân Truc (Hsinchu) nổi tiếng thế giới cùa Đài Loan đã có gần 20 nâm {t 1978) mang tên khu CNCNC nhưng là khu CNCNC định hướng tới một công viên KH&CN. Ở cấp chiến lược (câp quc gia), viêc xác định một cách rô ràng và kiên định mục tiéu cho từng giai đoạn phát triển các khu CNC là rât quan trọng. Việc này còn khó hơn và cần thiết hơn việc nêu mục tiêu tổng th, điều mà không khó đ"nht tri'!

Cn nói một lần thật rô là các khu CNC ca ta hiện nay là:

Có phân k các giai đoạn phât triển CNCNC và phát triển R&D CNC hay không?

Theo chüng tôi thì rt cn tâp trung khoàng 15 năm cho viêc phát triển CNCNC với định hướng đến  (chkhông phi song song hay gn song song!) các hoat đng khoa hoc và công ngh v CNC theo mô hình Hsinchu đã làm.Tđó, các chinh sách, giải pháp vđầu tư, v con người sđược xác định thỏa đáng.


Số lượt người xem: 3173Bản in Quay lại
Xem theo ngày: