Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

Ngôn ngữ: Việt Nam | English
 
WEBSITE HỮU ÍCH
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
VĂN BẢN QPPL 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
CQ ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 37  
Số ký hiệuTrích yếuFile đính kèm
214/QĐ-KCNC
Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng tại Khu Công nghệ cao Thành phố
tải pdf về
361/QĐ-KCNC
Về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
18/2017/NQ-HĐND
Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tải pdf về
232/QĐ_KCNC
Về Ký quỹ nhàm bảo đảm thực hiện tái lập nguyên trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường trong Khu Công nghệ cao Thành phố
tải pdf về
2376/QD-UBND
Về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 1
tải pdf về
32/2015/NĐ-CP
Về quản lý đầu tư xây dựng
tải pdf về
18/2015/NĐ-CP
QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Xem word online
19/2015/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Xem word online
03/2015/NĐ-CP
Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
tải pdf về
43/2013/QH13
Luật Đấu thầu
tải pdf về
04 /2012/TT-BTNMT
THÔNG TƯ 04 /2012/TT-BTNMT: Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cụ thể: 1. Thông tư này quy định tiêu chí xác định làm căn cứ phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở) và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các hoạt động xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
tải pdf về
29/2011/NĐ-CP
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về Đánh giá Môi trường Chiến lược, Đánh giá Tác động Môi trường, Cam kết Bảo vệ Môi trường;
tải pdf về
22/QĐ-KCNC
Quyết định 22/QĐ-KCNC về Ban hành Quy trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật từ các dự án thành phần với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Khu công nghệ cao TP.HCM
tải pdf về
39/2010/TT-BTNMT
Thông tư Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
tải pdf về
117/2009/NĐ-CP
Nghị định về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
88/2009/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
83/2009/NĐ-CP
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
83/2009/NĐ-CP
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
27/2009/TT-BXD
THÔNG TƯ 27/2009/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
tải pdf về
17/2009/TT-BTNMT
Thông tư 17/2009/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối