Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

 

 
CAM KẾT CỦA CHÍNH PHỦ
 
DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 
Về kết quả thi tuyển công chức năm 2016 (28/04)
(SHTP) - Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2016; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thông báo như sau:
Về lựa chọn nhà thầu (thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh) thực hiện gói thầu “Nâng cấp Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” (20/04)
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (22/03)
(Intel Products Vietnam Grand Challenges Masters Fellowship) - Chương trình học bổng Thạc Sĩ Grand Challenges 2017- 2018 học tại Đại Học Bang Arizona (ASU), Mỹ (14/03)
Chào hàng cạnh tranh: "Về nâng cấp Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố" (08/03)
Thông tin văn bản pháp luật (02/03)
Cập nhật dữ liệu, báo cáo quyết toán (02/03)
Khảo sát nhu cầu nhà ở và nhà lưu trú cho người làm việc trong Khu Công nghệ cao (18/01)
(SHTP) - Để có cơ sở triển khai thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội các dự án nhà ở và nhà lưu trú cho người làm việc trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động, người làm việc trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị Quý Doanh nghiệp hỗ trợ Ban Quản lý triển khai các nội dung sau:
(Sở công thương) - [Thư mời] - “Đồng hành cùng Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ - Kết nối với Jabil Việt Nam” (27/07)
Thông báo: Thực hiện báo cáo trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành một số thi hành mốt số điều của Luật Đầu tư (23/05)
Công văn về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao của Sở Công Thương TP.HCM (11/05)
Thông báo, mời tham dự và mời tài trợ Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam - VietNam ICT Outlook (VIO) 2016 (10/05)
Doanh nghiệp sử dụng hệ thống eCoSys thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (01/04)
Nộp báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 (30/03)