Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

 

 
WEBSITE HỮU ÍCH
 
 
  • Lễ khởi công dự án Samsung HCMC CE Complex trong Khu Công nghệ cao
  • Một số hình ảnh cuộc thi Nét đẹp SHTP 2014
  • Một số kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao sau 12 năm thành lập - 24/10/2014
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P1)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P.2)
  • Làm chủ công nghệ để phát triển công nghệ cao (P3)
  • Khóa container công nghệ RFID - Kết quả nghiên cứu giữa SHTPLabs và ICDREC
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P1
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P2
  • Chương trình Đối thoại chính sách: "Kinh nghiệm của Hàn Quốc về tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và hàm ý chính sách đối với Việt Nam" - P3

HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN 9001: 2008


STT

Số văn bản

Trích yếu nội dung

File đính kèm

1

Quyết định số 237/QĐ-KCNC ngày 09/8/2017

237.QD.KCNC.signed.pdf237.QD.KCNC.signed.pdf

Quyet dinh kien toan Ban chi dao ISO

1.Quyet dinh kien toan Ban chi dao ISO.docx1.Quyet dinh kien toan Ban chi dao ISO.docx
 

2

Quyết định số 239/QĐ-KCNC ngày 10/8/2017

239.QD.KCNC.signed.pdf239.QD.KCNC.signed.pdf

Quyet dinh ban hanh he thong tai lieu

2.Quyet dinh ban hanh he thong tai lieu.docx2.Quyet dinh ban hanh he thong tai lieu.docx

3

Chinh sach chat luong

3. Chinh sach chat luong.docx3. Chinh sach chat luong.docx

4

Muc tieu chat luong

4.Muc tieu chat luong.docx4.Muc tieu chat luong.docx

5

Quy che HTQLCL

5.Quy che HTQLCL.docx5.Quy che HTQLCL.docx

6

Danh muc bieu mau-ho so he thong

6.Danh muc bieu mau-ho so he thong.docx6.Danh muc bieu mau-ho so he thong.docx

7

Ban hieu dinh tai lieu

7.Ban hieu dinh tai lieu.docx7.Ban hieu dinh tai lieu.docx

8

Danh muc van ban quy pham phap luat va van ban lien quan

 8.Danh muc van ban quy pham phap luat va van ban lien quan.docx8.Danh muc van ban quy pham phap luat va van ban lien quan.docx

9

Phieu Khao sat

9.Phieu Khao sat.docx9.Phieu Khao sat.docx

10

Danh muc bieu mau-ho so ap dung

10.Danh muc bieu mau-ho so ap dung.docx10.Danh muc bieu mau-ho so ap dung.docx

11

Phieu de nghi thuc hien hanh dong khac phuc-phong ngua

11.Phieu de nghi thuc hien hanh dong khac phuc-phong ngua.docx11.Phieu de nghi thuc hien hanh dong khac phuc-phong ngua.docx

12

Bang tong hop hanh dong khac phuc

12. Bang tong hop hanh dong khac phuc.docx12. Bang tong hop hanh dong khac phuc.docx

13

So theo doi hanh dong khac phuc-phong ngua

13.So theo doi hanh dong khac phuc-phong ngua.docx13.So theo doi hanh dong khac phuc-phong ngua.docx

14

Quyết định số 241/QĐ-KCNC ngày 10/8/2017

241.QD.KCNC.signed.pdf241.QD.KCNC.signed.pdf

Quyet dinh cong khai danh muc TTHC thuoc pham vi ap dung cua HTQLC

14. Quyet dinh cong khai danh muc TTHC thuoc pham vi ap dung cua HTQLCL.docx14. Quyet dinh cong khai danh muc TTHC thuoc pham vi ap dung cua HTQLCL.docx

15

Danh muc TTHC thuoc pham vi ap dung cua HTQLCL

15.Danh muc TTHC thuoc pham vi ap dung cua HTQLCL.docx15.Danh muc TTHC thuoc pham vi ap dung cua HTQLCL.docx

16

Quyết định số 240/QĐ-KCNC ngày 10/8/2017

240.QD.KCNC.signed.pdf240.QD.KCNC.signed.pdf

Quyet định cong bo He thong

16. Quyet định công bố Hệ thống.docx16. Quyet định công bố Hệ thống.docx

17

 

Ban cong bo

17.Bản công bố.docx17.Bản công bố.docx